2016. május 20., péntek

Az OSV intervenciós program hatása párkapcsolati erőszak női áldozatainak mentális egészségére - pszichés tüneteire és észlelt társas támogatásuk hatására

Az OSV intervenciós program hatása párkapcsolati erőszak női áldozatainak mentális egészségére - pszichés tüneteire és észlelt társas támogatásuk hatására

Hansen, N. B., Eriksen, S. B., & Elklit, A. (2014). Effects of an intervention program for female victims of intimate partner violence on psychological symptoms and perceived social support. European Journal of Psychotraumatology, 5. http://doi.org/10.3402/ejpt.v5.24797

Készítette: Horváth Lívia Mariann

Bevezetés
A párkapcsolati erőszak egy óriási méreteket öltött, globális probléma. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint a nők 10-50%-a fizikai vagy szexuális visszaélés áldozata lesz valamikor az élete során. Kutatások súlyos mentális problémákat azonosítottak, párkapcsolati erőszak áldozatai körében: a poszttraumás stressz zavar előfordulása párkapcsolati erőszak áldozatainál nők körében 24-84%, súlyos depresszió és szorongás előfordulása 47,6%. A különböző mentális egészségi problémák mellett, a párkapcsolati erőszak áldozatai alacsonyabb mértékű és kevésbé támogató szociális hálóról számolnak be. A tényleges és az észlelt szociális támogatás hiánya azonban kockázati tényező a PTSD kialakulására, traumának kitett egyének körében, míg a megfelelő valós és vélt társas támogatás egy pufferként működhet a PTSD-vel szemben.
A program és annak célkitűzése
  Mindössze kevés tanulmány vizsgálta ezidáig intervenciós programok hatását a párkapcsolati erőszak fenti következményeinek csökkentésére. Annak hatékony kezelése ezért kulcskérdéssé vált. A tanulmányban ismertetett intervenciós program egy dán szervezet ("The Mother's Aid" (MA)) által kifejlesztett beavatkozás, melynek alapját Mendelson és munkatársai (2011) által - traumának kitett felnőttek számára - kifejlesztett csoportos intervenciós program ("The Trauma Recovery Group" (TRG) adta. A jelen tanulmány így ezen -háromfázisú intervenciós program- hatását vizsgálta párkapcsolati erőszak női áldozatanak pszichés tüneteinek (PTSD, szorongás és depresszió) valamint az észlelt támogatásuk szintjének vonatkozásában. A vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy megvizsgálja a teljes intervenciós program és annak egyes fázisai hatását az egyének pszichológiai tünetei (PTSD, depresszió és szorongás) és az észlelt társas támogatás mértékére. Továbbá, hogy megvizsgálja és azonosítsa a lehetséges különbségeket (így pl. a kezdetben mért tünetek és társas támogatás mértékének külömbségeit) azok között, akik idő elett kiestek a programból és akik befejezték az egész programot.
Vizsgálat módszere
A programba 212 párkapcsolati erőszaknak kitett nőt (s annak gyermekeit) vontak be. Kezdetben a minta 212 nőt tartalmazott, később azonban 75 fő kiesett a programból még annak kezdete előtt, majd másik 67 a kezelés alatt. Minden alany kapcsolatban állt a fent említett MA szervezettel, akik tovább irányították őket és javasolták részvételüket az ún. "Out of the Shadows of Violence (OSV)" programban való részvételre. A továbbiakban az intervenciós program három különálló szakaszát ismeretem, mely egy stabilizációs, kezeléses és követési fázisból állt.
1.Fázis: Stabilizációs program
A stabilizációs fázis azért jött létre, mert sok nő olyan súlyos pszichés tünetektől szenved traumatikus tapasztalatai által, melyek révén nem tudnak profitálni standard pszichológiai intervenciós programok pozitív hatásából. Ezen program általános célja a nők pszichés tüneteinek, pénzügyi és gazdasági helyzetének stabilizálása, hogy fizikailag biztonságot és jogi támogatást nyújtson az ő és gyermeke számára, egyfajta kontroll érzés kialakítása érdekében, fizikai biztonságuk, pszichológiai és társadalmi helyzetükre vonatkozóan. A stabilizciós fázis 1-12 egyéni foglalkozást tartalmazott, az érintett alany egyéni igényeitől függően. Minden ülést szociális munkások folytatták. A stabilizációs program egyes komponensei tartalmazták például a pszichoedukációt, s a mindennapi rutin újjáépítését. Azon esetekben, amikor a nők még mindig ki voltak téve a korábbi partnerük abuzálásának, a program biztosított számukra egy új lakóhelyet és segítséget abban, hogy egy menekülési tervet dolgozzanak ki, szükség esetére. A stabilizációs program felmérése által határozták meg azt is, hogy a nők csoportos vagy egyéni intervencióban vegyenek részt.
2. Fázis: Kezelés
            Az egyéni (pszichológus által vezetett) foglalkozások célja - azon egyének számára, akiket nem találtak alkalmasnak csoportos ülésekre vagy nem akartak azokban részt venni- az volt, hogy segítsen a nőknek feldolgozni a traumát, csökkentsék pszichés tüneteiket, továbbá hogy fokozzák gyermekük helyzetének megértését, s hogy erősítsék azon képességükben, hogy beszéljenek a gyermeküknek az erőszakról. Az egyéni ülések hossza 1 és 1,5 óra között mozgott, s 1-12 ülést tartalmazott, a nők igényeitől függően. Az ülések a tervet követve minden 14.napon, szükség esetén azonban gyakrabban voltak megtartva.
A csoportos foglalkozás a nőket szintén a trauma feldolgozásában, pszichológiai tüneteiknek csökkentésében (pl. bűntudat, szégyen, magány és elidegendés) segítette. A csoportos foglalkozások pszichológus és szociális munkás vezetésével zajlottak, 14, 3 órás ülést tartalmazott, heti egy alkalommal. Az ülések világosan strukturáltak voltak, meghatározott célokkal. Az ülések alatt ők biztosították, hogy minden csoporttag szóhoz jusson, s hogy előmozdítsák a tapasztalatcserét a csoport tagjai között, s a közöttük levő esetleges konfliktusat csökkentsék. Az ülések menete a következő volt: 1. Megbeszélése annak, mi történt az előző ülés alkalmával 2. Konkrét napi téma átbeszélése (erőszakos tapasztalatok, az erőszak pszichés és fizikai következményei, a gyermekek helyzete, a jövő és a lezárás) 3. Az ülés befejeztével a tanultak írásban való összefoglalása.
3. Fázis: Nyomon követés
            A nyomon követési program célja az volt, hogy fenntartsa az elért pozitív változásokat, továbbá hogy támogassa őket az új életük kialakításában, fenntartásában. Az ülések fókuszában a nők jólléte, továbbá nők gyermekükkel és korábbi abuzáló partnerükkel való kapcsolata állt. A program 24 egyéni foglalkozást tartalmazott az egyéni intervencióban részt vett nők számára és 3 csoportos foglalkozást, a korábban csoportos ülések résztvevői számára, az intervenciót követő hat hónapban.

A jelenlegi tanulmány az erőszakot úgy határozta meg, mint a partner bármely nemű hatalommal való visszaélését (ahol a partner dominált, kontrollálta, fizikailag, érzelmileg és/vagy szexuálisan bántalmazta partnernőjét) egy intim kapcsolatban. Az intervenciós programba való bekerülés kritériuma volt, hogy az érintett nő már ne legyen benne az erőszakos kapcsolatban, kifejezte óhaját arra, hogy továbblépjen, s 0-12 éves korú gyermeke legyen. Továbbá nem vehetett részt párhuzamosan más kezelési programban. A projekt idején az egyének PTSD súlyosságának, depressziójuk és szorongásuk szintjét és az észlelt társas támogatásuk mértékét mérték négy különböző időpontban: a stabilizációs program előtt és után, a kezelési programot követően, továbbá a követési program befejeztével. A tanulmányban a PTSD súlyosságát a "Harvard Trauma Questionnair"e dán változatával, A szorongás és depresszió szintjét a "Hopkins Symptoms Checklist" dán változatával, az észlelt társas támogatást pedig a "Crisis Support Scale" dán változatával mérték fel. Mindegyik teszt valid és jó megbizhatósággal rendelkezik. A tanulmány az adatok statisztikai analízisét Páros mintás T-próbával, Egyszempontos Variancia-analízissel (és post-hoc teszttel), továbbá Chi-négyzet próbával végezték. Az eredményeket (hatásnagyságokat) a Cohen-féle d-hatásmutatóban határozták meg.

Eredmények
Az eredmények azt mutatták, hogy az OSV intervenciós program jelentősen csökkentette a nők pszichés tüneteinek szintjét az intervenciós időszak alatt. Legnagyobb pozitív hatása a szorongás (d=2,16) és depresszió (d=1,59) szintjére volt, ugyanakkor nagy hatása volt a PTSD súlyosságára (d=1,19).  Közepes mértékű (d=0,88) hatása volt a nők észlelt társas támogatásásának szintjére is (habár ez a növekedés csak a program első fázisát követően volt statisztikailag szignifikáns, s bizonyos kutatók úgy vélik, hogy az észlelt szociális támogatás növekedése, akár egy mellékterméke is lehet a jóllét növekedésének). A hatásnagyságok tehát a közepes és a nagyon magas között mozogtak, melyek egyeznek más párkapcsolati erőszaknak kitett nőkkel folytatott programok hatásméreteivel. A fenti eredmények továbbá kiemelik a jelentőségét annak, hogy ezen intervenciós programok ne csak a PTSD tüneteire fókuszáljanak a párkapcsolati erőszak áldozatainak kezelésénél.
Jelentős pozitív hatása volt megfigyelhető minden egyes intervenciós fázisnak is. Nem mutatkozott szignifikáns különbség azon nők között, akik befejezték az egész programot és azok között, akik idő előtt léptek ki a programból. Nem talált szignifkáns összefüggést a projektben való részvétel hossza valamint a pszichológiai tünetek, észlelt társas támogatás szintje és az oktatásban eltöltött évek, munkahelyi státusz, az erőszak gyakorisága és időtartama között.

Konklúzió, kitekintés
A fent bemutatott speciálisan párkapcsolati erőszak női áldozatai részére kifejlesztett program hatékonyan csökkenti a párkapcsolati erőszak negatív pszichés következményeit. Előzetes tanulmányok már számos intervenciós módszer pozitív hatását találták, a legsikeresebb program azonosítása érdekében a jövőbeni kutatásoknak fel kéne mérnie, mely hasonló intervenciós programok a legsikeresebbek a párkapcsolati erőszak káros hatásainak csökkentésére, s szükség lenne a magas lemorzsolódás okainak vizsgálata is. Végezetül az OSV program speciális kutatási elrendezése alapján, a résztvevők vagy egyéni vagy csoportos intervencióban vettek részt. A besorolást olyan tényezők határozták meg, mint az egyén stabilitása, csoportban való működés képessége és az egyén személyes preferenciái. Bár nem volt azonosítható különbség a két kezelési csoport között, további vizsgálatokra lenne szükség a két csoportban résztvevők lehetséges különbségei feltárására.

Tanulmány korlátozásai

            Jelen tanulmány eredményei értelmezésénél figyelembe kell venni több korlátozó tényezőt is: a tanulmány nem tartalmazott kontrollcsoportot (párkapcsolati erőszak áldozatainak várólistába sorolása etikailag komolyan megkérdőjelezhető lett volna), így nehéz meghatározni, hogy a megfigyelt pozitív hatások magának az intervenciónak vagy más tényező hatásának, így pl. az intervenció során eltelt időnek köszönhetők. A kutatás egy további korlátja, hogy nem rendelkezik információkkal a vizsgált alanyok koráról, gyermekeinek számáról. Fontos megemlíteni, hogy a vizsgálatban résztvevőknek magas a lemorzsolódási aránya (33%), amely korlátozza az eredmények általánosíthatóságát. Bár nem volt különbség a pszichés tünetek és észlelt társas támogatás szintjében a különböző időpontban kiesett nők között, ami jelzi számunkra, hogy a végső vizsgálati minta hasonló volt az eredeti mintához, a mért változók tekintetében.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése